İçeriğe geç

Aspiring to a Universal Human Nation

Campaign promoted by

Endorse the Humanist Document

Today more than ever, there is a need for a New Humanism.

The world needs a New Universalist Humanism which:

1. Establishes the human being as a value and key interest;

2. States the equality of all human beings;

3. Recognizes personal and cultural diversity;

4. Promotes the development of knowledge beyond conventional ‘truths’;

5. Defends freedom of thought;

6. Rejects violence.

Endorse the Humanist Document to give voice to the

New Universalist Humanism!

Hümanistler temel sorunu ortaya koyuyor: yaşamak isteyip istemediğinizi bilmek ve bunu hangi koşullarda yapacağınıza karar vermek.

Humanist Document

Hümanistler, bu yüzyılın, bu çağın kadını ve erkeğidir. Tarihsel hümanizmin öncesini tanır ve sadece şu anda merkezi konumu işgal edenlerden değil farklı kültürlerin katkılarından da ilham alırlar. Ayrıca onlar; bu yüzyılı ve bu binyılı geride bırakıp yeni bir dünyaya doğru atılan kadın ve erkeklerdir.

Hümanistler, tarihlerinin çok uzun olduğunu ve geleceklerinin daha da uzun süreceğini hisseder. Bugünün genel krizinin üstesinden gelmek için mücadele ederken geleceği düşünürler. İyimserdirler, sosyal ilerlemeye ve özgürlüğe inanırlar.

Hümanistler enternasyonalisttir ve evrensel bir insan ulusu emelindedirler. Yaşadıkları dünyayı küresel olarak kavrar ve yakın çevrelerinde harekete geçerler. Tek tip değil, çok çeşitli bir dünya arzularlar: etnik kökenlerde, dillerde ve geleneklerde çoklu; mahalli yerlerde, bölgelerde ve özerkliklerde çoklu; fikirlerde ve emellerde çoklu; inançlarda, ateizmde ve dindarlıkta çoklu; işte çoklu; yaratıcılıkta çoklu.

Hümanistler, efendiler istemez; ne liderler ister ne şefler, ne kimsenin temsilcisi gibi hisseder ne de şefi. Onlar ne merkezi bir devlet ne de onun yerini alacak bir alternatif devlet ister, ne polis ordularını ne de onun yerini alacak silahlı çeteleri ister.

Ancak hümanist emeller ile günümüz dünyasının gerçekleri arasında bir duvar dikildi. O halde onu alaşağı etme zamanı geldi. Bu, dünyadaki tüm hümanistlerin birliğini gerektirir.

The arguments of the Humanist Document

I. Dünyanın Sermayesi

İşte büyük evrensel gerçek: para her şeydir. Para hükümettir, hukuktur, iktidardır. Temel geçim kaynağıdır. Ama aynı zamanda sanattır, felsefedir ve dindir. Para olmadan hiçbir şey yapılmaz; yapılamaz. Parasız kişisel ilişki olamaz. Parasız dostluk olmaz ve sakin bir yalnızlık bile paraya bağlıdır.

Ancak bu “evrensel gerçek” ile olan ilişki çelişkilidir. Çoğunluk bu durumu istemiyor. O halde, paranın zorba hükümdarlığının ortasındayız. İsimleri, temsilcileri, icracıları ve kuşku götürmeyen prosedürleri olduğu için soyut olmayan bir tiranlıktır bu.

II. Resmi Demokrasi ve Gerçek Demokrasi

Demokrasinin yapısı, ana temelleri çatlayarak ciddi şekilde yıkıldı: güçler arası bağımsızlık, temsil yetkisi ve azınlıklara saygı.

Güçler arasındaki teorik bağımsızlık bir çelişkidir.Onları birbirine bağlayan yakın ilişkileri doğrulamak için pratikte her birinin kökenini ve bileşimini araştırmak yeterlidir. Aksi olamazHepsi aynı sistemin parçasıdır. Dolayısıyla, sıkça görülen bazılarının diğerlerinin önüne geçmesi, yolsuzluk ve krizleri, belirli bir ülkenin küresel ekonomik ve politik durumuna tekabül eder.

III. Hümanist Tavır

Hümanistlerin eylemi, Tanrı, Doğa, Toplum veya Tarih hakkındaki hayali teorilerden ilham almıyor, acıyı uzaklaştırmak ve zevki yakınlaştırmaktan ibaret olan yaşamın gerekliliklerinden ortaya çıkıyor. Ancak insan yaşamı, geçmiş deneyimlere ve mevcut durumu iyileştirme niyetine dayanarak gelecek öngörülerini ihtiyaçlara ekler.

IV. Naif Hümanizmden Bilinçli Hümanizme

Hümanizm sosyal tabanda, işçilerin işyerlerinde ve yaşadıkları yerlerdeki basit protestoyu, ekonomik yapıların dönüştürülmesini amaçlayan bilinçli bir güce dönüştürmelidir.

V. Anti-hümanist Alan 

Büyük sermayenin harekete geçirdiği güçler halkları boğdukça, bu huzursuzluktan yararlanıp, sahte suçlulara kanalize ederek güçlenmeye başlayan tutarsız tavırlar ortaya çıkıyor. Bu neo-faşizmin temelinde, insani değerlerin derin bir inkârı vardır. Ayrıca bazı sapkın ekolojik akımlarda önceliğe insan yerine doğayı koyar.

VI. Hümanist Eylemin Cepheleri

Hümanizm, gittikçe daha fazla sosyal hareket karakterini alma niyetiyle çalışma, sendika, siyasal, kültürel ve yaşamsal alanlarda eylem cepheleri düzenler. Bunu yaparken, farklı ilerici güçler, gruplar ve bireylerin kimliklerini veya özgünlüklerini kaybetmeden dahil olma koşullarını yaratır. 

Böyle bir hareketin amacı, toplumsal dönüşümü eylemleriyle yönlendirerek, nüfusun geniş katmanlarını giderek daha fazla etkileyebilen güçlerin birliğini teşvik etmektir.